Lusk Jan - Patřičný Martin • 1st round private score card
pair number: 33 • MP:377 • score:45.31% •  rank: 25


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 3-1 S 5   50 17 53 Hozda Miloš - Škalda Jan
2 NS NS 3NT-1 S 10   100 18 56
3 EW NS 4= E Q   620 8 25 Diblík Rudolf - Navrátil František
4 All NS 3NT+2 S 2 660   20 62
5 NS NS 2= S 2 90   18 56 Vozábal David - Zadražil Michal
6 EW NS 2+1 E 7   140 19 59
7 All NS 6-1 W A 100   28 88 Petrovič Branislav - Adamovič Miloš
8 none NS 4+2 N 2 480   7 22
9 EW NS 1NT-2 N 3   100 13 41 Molák Jiří - Šklíba Milan
10 All NS 3= S 6 140   24 75
11 none NS 5x= N 2 550   32 100 Suchá Eva - Netuka Jiří
12 NS NS 2NT-1 S 3   100 3 9
13 All NS 5x-3 N 10   800 0 0 Frabša Zdeněk - Kvoček Juraj
14 none NS 3NT+1 W 2   430 21 66
15 NS NS 3NT= N J 600   11 34 Lauer Zbyněk - Scháňka Martin
16 EW NS 1NT-1 W 2 100   23 72
17 none NS 4+1 N K 450   12 38 Hoderová Pavla - Šlemr Jakub
18 NS NS 4+3 W J   510 19 59
19 EW NS 4+1 E 8   650 16 50 Martynek Jan - Kopecký Michal
20 All NS 3NT+1 W 6   630 7 22
21 NS NS 3+3 W 4   230 24 75 Holý Jaroslav - Nulíček Vladimír
22 EW NS 3NT+1 N 2 430   5 16
23 All NS 6NT= N 3 1440   19 59 Hora Peter - Slabeycius Juraj
24 none NS 4= N 6 420   7 22
25 EW NS 2= W 10   110 0 0 Bahník Ondřej - Žylka Kamil
26 All NS 2NT-1 N K   100 6 19


round result complete result