Erdeová Jana - Mašek Jiří • 1st round private score card
pair number: 5 • MP:352 • score:45.83% •  rank: 23


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 3x-2 S 5   300 2 6 Haman Aleš - Pivnička Jan
2 NS NS 3NT= N 10 600   32 100
3 EW NS 4= E Q   620 8 25 Lančová Milena - Svobodová Pavla
4 All NS 3NT+2 S 6 660   20 62
5 NS NS 1NT-2 E 2 100   21 66 Dvořák Jakub - Dvořák Martin
6 EW NS 3-3 N A   150 8 25
7 All NS 6= W A   1370 4 12 Kyptová Monika - Humpál Michal
8 none NS 6= N 6 980   25 78
11 none EW 3NT-4 N K   200 28 88 Emmer Jiří - Kupková Lucie
12 NS EW 3-2 E J 100   7 22
13 All EW 2+1 S 10 140   7 22 Winter Josef - Hruška František
14 none EW 3NT= W 8   400 2 6
15 NS NS 4= S J 620   18 56 Medlín Jiří - Medlínová Blanka
16 EW NS 1+1 N 3 110   28 88
17 none EW 4+1 N K 450   20 62 Bahník Miloš - Dolanská Veronika
18 NS EW 4+3 W 2   510 13 41
19 EW EW 3NT+1 W 4   630 1 3 Krása Ondřej - Schulzová Kristýna
20 All EW 3+1 E K   130 9 28
21 NS NS 2x-3 N A   800 0 0 Sondström Bo - Sjöblom Carina
22 EW NS 4+1 N J 450   13 41
23 All NS 6NT= N A 1440   19 59 Gajdoš Jozef - Nižnanský Ján
24 none NS 4+1 N 6 450   22 69
25 EW EW 2-1 W 3 100   19 59 Plhal Petr - Pešout Jan
26 All EW 4-1 S J   100 26 81


round result complete result