Krása Ondřej - Schulzová Kristýna • 2nd round private score card
pair number: 1 • MP:431 • score:51.80% •  rank: 14


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 3NT-2 W 2 100   24 75 Diblík Rudolf - Navrátil František
2 NS NS 4+2 E 5   480 23 72
3 EW NS 4= E K   620 14 44 Bogdanovič Nebojša - Danilovič Vesna
4 All NS 4= E 2   620 21 66
5 NS NS 3+2 W K   200 20 62 Hlaváč Jan - Žmak Maxim
6 EW NS 3NT+2 N Q 460   31 97
7 All NS 3+1 W 3   170 8 25 Demlová Anna - Dobiáš Josef
8 none NS 6NT-4 N 4   200 4 12
9 EW NS 4= W Q   620 25 78 Lusk Jan - Patřičný Martin
10 All NS 3NT-2 E 3 200   23 72
11 none NS 4x-1 S A   100 22 69 Bahníková Eva - Bahník Petr
12 NS NS 2+1 E 3   140 4 12
13 All NS 3NT+2 W 9   660 16 50 Hozda Miloš - Škalda Jan
14 none NS 1NT= E 8   90 24 75
15 NS NS 7= N J 2210   14 44 Bahník Ondřej - Žylka Kamil
16 EW NS 3= E 3   110 26 81
17 none NS 3NT-1 N Q   50 0 0 Hora Peter - Slabeycius Juraj
18 NS NS 3-1 N 4   100 16 50
19 EW NS 3+1 W 8   170 10 31 Holý Jaroslav - Nulíček Vladimír
20 All NS 3-1 N A   100 19 59
21 NS NS 5x-2 N K   500 2 6 Martynek Jan - Kopecký Michal
22 EW NS 1NT= N A 90   24 75
23 All NS 4= S 7 620   8 25 Hoderová Pavla - Šlemr Jakub
24 none NS 4+1 W A   450 15 47
25 EW NS 3NT-1 W 10 100   28 88 Lauer Zbyněk - Scháňka Martin
26 All NS 3= E K   140 10 31


round result complete result