Gajdoš Jozef - Nižnanský Ján • 2nd round private score card
pair number: 10 • MP:344 • score:41.35% •  rank: 31


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 3NT= W 5   400 9 28 Petrovič Branislav - Adamovič Miloš
2 NS NS 6+1 E 9   1010 3 9
3 EW NS 4= E A   620 14 44 Molák Jiří - Šklíba Milan
4 All NS 4+1 E 9   650 12 38
5 NS NS 4+1 E 5   450 1 3 Suchá Eva - Netuka Jiří
6 EW NS 2+3 N 4 200   12 38
7 All NS 2+1 E J   140 13 41 Frabša Zdeněk - Kvoček Juraj
8 none NS 7-1 N A   50 8 25
9 EW NS 4+2 E 10   680 8 25 Lauer Zbyněk - Scháňka Martin
10 All NS 4-2 N 6   200 4 12
11 none NS 4x-1 S Q   100 22 69 Hoderová Pavla - Šlemr Jakub
12 NS NS 4-2 W 9 100   26 81
13 All NS 3NT+4 E 8   720 6 19 Martynek Jan - Kopecký Michal
14 none NS 1NT+1 W A   120 11 34
15 NS NS 6+1 N 7 1460   4 12 Holý Jaroslav - Nulíček Vladimír
16 EW NS 1NT+2 W K   150 14 44
17 none NS 3+3 N Q 170   6 19 Demlová Anna - Dobiáš Josef
18 NS NS 3= N 10 140   27 84
19 EW NS 3NT-1 E 10 100   27 84 Hlaváč Jan - Žmak Maxim
20 All NS 2-1 W A 100   22 69
21 NS NS 4-1 W 3 50   21 66 Bogdanovič Nebojša - Danilovič Vesna
22 EW NS 1NT+1 S A 120   32 100
23 All NS 4= S 7 620   8 25 Diblík Rudolf - Navrátil František
24 none NS 6-1 E Q 50   32 100
25 EW NS 3NT+1 E 8   630 1 3 Vozábal David - Zadražil Michal
26 All NS 4= E A   620 1 3


round result complete result