Kyptová Monika - Humpál Michal • 2nd round private score card
pair number: 16 • MP:430 • score:51.68% •  rank: 15


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 3-2 W 2 100   24 75 Lusk Jan - Patřičný Martin
2 NS NS 6= W K   920 16 50
3 EW NS 2= W Q   110 22 69 Demlová Anna - Dobiáš Josef
4 All NS 4NT-2 E 5 200   31 97
5 NS NS 4= W K   420 11 34 Molák Jiří - Šklíba Milan
6 EW NS 3+1 N Q 170   6 19
7 All NS 4= W K   620 2 6 Suchá Eva - Netuka Jiří
8 none NS 6= N A 920   22 69
9 EW NS 4= E 3   620 25 78 Frabša Zdeněk - Kvoček Juraj
10 All NS 4-2 N 5   200 4 12
11 none NS 4+1 W 7   150 12 38 Lauer Zbyněk - Scháňka Martin
12 NS NS 3-1 W 10 50   13 41
13 All NS 6-1 W 9 100   32 100 Hoderová Pavla - Šlemr Jakub
14 none NS 2x-2 N Q   300 0 0
15 NS NS 7NT= N J 2220   25 78 Martynek Jan - Kopecký Michal
16 EW NS 1NT+3 W 8   180 5 16
17 none NS 3+3 S Q 170   6 19 Holý Jaroslav - Nulíček Vladimír
18 NS NS 3= N 4 140   27 84
19 EW NS 3+1 W Q   170 10 31 Hora Peter - Slabeycius Juraj
20 All NS 3x-2 N A   500 2 6
21 NS NS 4-1 E K 50   21 66 Bahník Ondřej - Žylka Kamil
22 EW NS 2-1 E A 100   29 91
23 All NS 4= S 2 620   8 25 Hozda Miloš - Škalda Jan
24 none NS 4= W A   420 30 94
25 EW NS 3NT-1 E 3 100   28 88 Bahníková Eva - Bahník Petr
26 All NS 2+1 W J   110 19 59


round result complete result