Medlín Jiří - Medlínová Blanka • 2nd round private score card
pair number: 17 • MP:471 • score:56.61% •  rank: 6


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 3NT-4 W 2 200   32 100 Hlaváč Jan - Žmak Maxim
2 NS NS 6= E 9   980 10 31
3 EW NS 4-2 W Q 200   31 97 Suchá Eva - Netuka Jiří
4 All NS 4+1 W 2   650 12 38
5 NS NS 4= W 3   420 11 34 Frabša Zdeněk - Kvoček Juraj
6 EW NS 4+1 S Q 450   26 81
7 All NS 3NT-3 E J 300   31 97 Lauer Zbyněk - Scháňka Martin
8 none NS 6NTx-4 N A   800 0 0
9 EW NS 3NT+3 E 10   690 2 6 Hoderová Pavla - Šlemr Jakub
10 All NS 4-2 N K   200 4 12
11 none NS 4+1 E A   150 12 38 Martynek Jan - Kopecký Michal
12 NS NS 4-2 E 3 100   26 81
13 All NS 3NT+2 W J   660 16 50 Holý Jaroslav - Nulíček Vladimír
14 none NS 1NTxx= S A 560   32 100
15 NS NS 6+1 N J 1460   4 12 Hora Peter - Slabeycius Juraj
16 EW NS 3NT-2 W 8 200   32 100
17 none NS 3NT+2 S Q 460   17 53 Bahník Ondřej - Žylka Kamil
18 NS NS 3-1 N 3   100 16 50
19 EW NS 4x+1 W 8   990 0 0 Hozda Miloš - Škalda Jan
20 All NS 2= W K   110 14 44
21 NS NS 4x-1 E K 100   26 81 Bahníková Eva - Bahník Petr
22 EW NS 2+1 E 6   110 6 19
23 All NS 5x-3 W Q 800   32 100 Lusk Jan - Patřičný Martin
24 none NS 4+1 W A   450 15 47
25 EW NS 2= N 3 110   32 100 Demlová Anna - Dobiáš Josef
26 All NS 4x-1 E A 200   32 100


round result complete result