Dvořák Jakub - Dvořák Martin • 2nd round private score card
pair number: 8 • MP:321 • score:38.58% •  rank: 33


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 3NT= W 7   400 9 28 Vozábal David - Zadražil Michal
2 NS NS 6+1 E 2   1010 3 9
3 EW NS 4= W Q   620 14 44 Diblík Rudolf - Navrátil František
4 All NS 4= W A   620 21 66
5 NS NS 4= W K   420 11 34 Bogdanovič Nebojša - Danilovič Vesna
6 EW NS 3+1 N Q 170   6 19
7 All NS 4= W K   620 2 6 Hlaváč Jan - Žmak Maxim
8 none NS 6= N A 920   22 69
9 EW NS 4+1 E 2   650 15 47 Demlová Anna - Dobiáš Josef
10 All NS 4x-3 E 10 800   30 94
11 none NS 4= W 7   130 17 53 Lusk Jan - Patřičný Martin
12 NS NS 3-2 W 10 100   26 81
13 All NS 3x-3 N A   800 4 12 Bahníková Eva - Bahník Petr
14 none NS 1NT+2 W A   150 3 9
15 NS NS 6+1 N J 1460   4 12 Hoderová Pavla - Šlemr Jakub
16 EW NS 1NT+2 W 8   150 14 44
17 none NS 2+3 S Q 150   2 6 Lauer Zbyněk - Scháňka Martin
18 NS NS 3= W Q   140 5 16
19 EW NS 4x-1 W Q 200   32 100 Frabša Zdeněk - Kvoček Juraj
20 All NS 3-2 N A   200 7 22
21 NS NS 4-1 E 6 50   21 66 Suchá Eva - Netuka Jiří
22 EW NS 1NT-2 S A   100 14 44
23 All NS 4= S A 620   8 25 Molák Jiří - Šklíba Milan
24 none NS 4+1 W A   450 15 47
25 EW NS 3NT= W 4   600 6 19 Petrovič Branislav - Adamovič Miloš
26 All NS 2+1 E A   140 10 31


round result complete result