Petřík Jan - Graf Vladimír • 1st round private score card
pair number: 26 • MP:438.9 • score:50.80% •  rank: 15


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 3NT+3 S 3 490   9 28 Dorsch  - Mücke
2 NS NS 3NT-5 E 5 250   29.8 93
3 EW NS 4= S Q 420   21.3 67
4 All NS 5-1 E K 100   27 84 Nováčková Marta - Gerhardová Jiřina
5 NS NS 5x-2 N K   500 5 16
6 EW NS 4+1 W Q   650 13 41
7 All NS 2= N Q 110   12 38 Przybylski Henryk - Pusz Anna
8 none NS 3+2 N 5 150   11.8 37
9 EW NS 3NT+2 E 3   660 17 53
10 All NS 4= W A   620 4 12 Kahánek Remigio - Hora Peter
11 none NS 3-1 E K 50   32 100
12 NS NS 4-1 W 9 50   14 44
13 All NS 2-1 N 7   100 11 34 Novotná Anna - Novotný Josef
14 none NS 4-1 W 2 50   25 78
15 NS NS 4-1 N 6   100 7 22
16 EW NS 3NT+1 S K 430   30 94 Fojtíková Helena - Skyvová Eva
17 none NS 1NT-1 W 6 50   25 78
18 NS NS 2+1 W 6   140 21 66
19 EW NS 3+1 S K 170   14 44 Pavlovský Tomáš - Pavlovská Ivona
20 All NS 2NT+2 E 2   180 25 78
21 NS NS 3-1 N 10   100 16 50
22 EW NS 3-2 S J   100 26 81 Konieczny Adam - Reiter
23 All NS 3NT-1 N 2   100 0 0
24 none NS 2+2 W Q   170 15 47
25 EW NS 5-1 N 2   50 0 0 Buchacz Jerzy - Zbieg Mariusz
26 All NS 5+1 S K 620   13 41
27 none NS 4= E 8   420 15 47


round result complete result