Macura Milan - Medlín Aleš • 1st round private score card
pair number: 29 • MP:447 • score:42.33% •  rank: 42


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none EW 4= S Q420  8 18 Černá Anna Marie - Schulzová Kristýna
2 NS EW 3-1 E 1050  27 61
3 EW EW 2+1 W 6  14044 100 Erdeová Jana - Mašek Jiří
4 All EW 4-1 S A  10034 77
7 All NS 4+2 W K  68017 39 Vlachová Karolína - Šlemr Jakub
8 none NS 2-1 S K  504 9
9 EW NS 2-1 N 5  5030 68 Dudková Markéta - Kopecký Michal
10 All NS 1NT= N J90  32 73
11 none EW 2+3 W 10  20018 41 Hnátová Daniela - Scháňka Martin
12 NS EW 4= W A  42020 45
13 All EW 3NT+1 N 10630  4 9 Rokyta Martin - Schamberger Erich
14 none EW 1NT+2 N 3150  5 11
15 NS NS 4+1 N J650  42 95 Pěkný Pavel - Zajíček Bohumír
16 EW NS 4x-1 N Q  1005 11
17 none NS 4-1 S A  5019 43 Kohutová Lucie - Klemš Erik
18 NS NS 7NTx-2 N J  5000 0
19 EW NS 1NT= N 790  12 27 Hájková Soňa - Herout Josef
20 All NS 1NT= W 5  908 18
21 NS EW 4= W Q  42038 86 Častoňová Anna - Botur David
22 EW EW 3+2 W 7  15022 50
23 All NS 4= W A  62011 25 Meduna Jan - Hruška František
24 none NS 2x= W Q  4702 5
25 EW EW 3= S 2140  10 23 Täuberová Zdenka - Täuber Jiří
26 All EW 3NT= E 3  60035 80


round result complete result