Kopřiva Jiří - Pivnička Jan • 1st round private score card
pair number: 3 • MP:704 • score:61.54% •  rank: 3


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none EW 5-1 S Q  5038 86 Pszczolka Petr - Stareček Ivan
2 NS EW 4= E 9  42043 98
3 EW EW 3-2 E 3200  1 2 Haman Aleš - Winter Josef
4 All EW 4-1 S A  10034 77
5 NS NS 4+1 S 9650  18 41 Botur Michael - Vachtarčík Daniel
6 EW NS 4+2 N K480  40 91
7 All NS 4+2 W 6  68017 39 Bahníková Eva - Svobodová Pavla
8 none NS 3= S 2140  31 70
9 EW NS 1NT-1 W 7100  44 100 Diblík Rudolf - Navrátil František
10 All NS 3NT-2 N J  2006 14
11 none NS 3NT-2 E Q100  43 98 Hoderová Pavla - Martynek Jan
12 NS NS 4= W A  42024 55
13 All NS 2+2 S J170  12 27 Böhmová Jiřina - Schulzová Věra
14 none NS 2NT+1 N A150  39 89
15 NS NS 4= N J620  29 66 Kupková Lucie - Emmer Jiří
16 EW NS 4-1 N K  5020 45
17 none NS 3x-1 E Q100  27 61 Bahník Ondřej - Bahník Miloš
18 NS NS 4+1 S 2650  20 45
19 EW NS 3= S 6140  28 64 Kotěšovcová Jitka - Ochvat Lumír
20 All NS 1NT= W 2  908 18
21 NS NS 4x-1 W Q100  36 82 Trepáč Igor - Zlacký Alojz
22 EW NS 4+1 W A  15022 50
23 All EW 5-1 S 2  10017 39 Kyptová Monika - Humpál Michal
24 none EW 2+1 W Q  14035 80
25 EW EW 2-2 N 8  10037 84 Klímová Hana - Mandysová Michaela
26 All EW 3NT= E A  60035 80


round result complete result