Rokyta Martin - Schamberger Erich • 1st round private score card
pair number: 42 • MP:628 • score:54.90% •  rank: 10


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 5x-2 W 6300  26 59 Schadinger Karin - Hackl Werner
2 NS NS 4-2 E 10100  32 73
3 EW NS 2= E 6  1107 16 Novotný Jan - Barnet Lukáš
4 All NS 4= S 8620  22 50
5 NS NS 4+2 N 3680  35 80 Černá Anna Marie - Schulzová Kristýna
6 EW NS 4+1 N K450  23 52
7 All NS 4+2 E K  68017 39 Janas Adam - Melčák Martin
8 none NS 3= N Q140  31 70
9 EW NS 2-2 N A  10015 34 Vlachová Karolína - Šlemr Jakub
10 All NS 1NT+1 N J120  40 91
11 none NS 4-1 W J50  38 86 Luong Ha My - Kupková Barbora
12 NS NS 4+1 E 7  4506 14
13 All NS 3NT+1 N 10630  40 91 Macura Milan - Medlín Aleš
14 none NS 1NT+2 N 3150  39 89
15 NS NS 2+2 S A170  12 27 Králík Michal - Procházka Adam
16 EW NS 5-2 S 9  1005 11
17 none NS 4-2 S 2  10012 27 Hnátová Daniela - Scháňka Martin
18 NS NS 4+1 S 4650  20 45
19 EW NS 3NT-2 S 10  1000 0 Kálalová Anna - Horáček Josef
20 All NS 3NT-2 E 4200  24 55
21 NS NS 3NT= S 2600  41 93 Dudková Markéta - Kopecký Michal
22 EW NS 4x-1 N 2  10031 70
23 All NS 5x-2 S A  50014 32 Bahník Petr - Svoboda Otakar
24 none NS 5-2 S A  10021 48
25 EW NS 3-2 E A200  42 95 Guldbransen Helene - Radojcic Zoran
26 All NS 2+2 W A  13035 80


round result complete result