Hájek Jaroslav - Petřík Jan • 1st round private score card
pair number: 5 • MP:504 • score:44.06% •  rank: 35


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none EW 4= S Q420  8 18 Kotěšovcová Jitka - Ochvat Lumír
2 NS EW 3NT-2 W 10100  12 27
3 EW EW 1NT-1 N 7  5026 59 Trepáč Igor - Zlacký Alojz
4 All EW 3NT+2 N 10660  6 14
5 NS EW 4+2 S 4680  9 20 Kyptová Monika - Humpál Michal
6 EW EW 4+2 N 5480  4 9
7 All EW 4+1 W 6  6505 11 Klímová Hana - Mandysová Michaela
8 none EW 3= S 4140  13 30
9 EW NS 1NT-3 S Q  1505 11 Pszczolka Petr - Stareček Ivan
10 All NS 2NT-1 N J  10019 43
11 none NS 3NT+2 E 6  4602 5 Haman Aleš - Winter Josef
12 NS NS 5x-1 N A  20039 89
13 All NS 4= N J620  28 64 Botur Michael - Vachtarčík Daniel
14 none NS 2NT+2 N 6180  44 100
15 NS NS 2+2 N J170  12 27 Bahníková Eva - Svobodová Pavla
16 EW NS 5-1 W K100  31 70
17 none NS 2= S 4110  34 77 Diblík Rudolf - Navrátil František
18 NS NS 4+1 S A650  20 45
19 EW NS 2+1 N 3140  28 64 Hoderová Pavla - Martynek Jan
20 All NS 1NT= W 5  908 18
21 NS NS 4-1 W Q50  30 68 Böhmová Jiřina - Schulzová Věra
22 EW NS 4-1 S A  5035 80
23 All NS 5x-1 W K200  44 100 Kupková Lucie - Emmer Jiří
24 none NS 3= W Q  1409 20
25 EW NS 1NT= N 590  24 55 Bahník Ondřej - Bahník Miloš
26 All NS 3NT= W 3  6009 20


round result complete result