Erdeová Jana - Mašek Jiří • 2nd round private score card
pair number: 40 • MP:520 • score:45.45% •  rank: 36


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 3NT+1 E 4  43016 36 Bahníková Eva - Svobodová Pavla
2 NS NS 4+2 W A  48013 30
3 EW NS 4= S 6420  21 48 Botur Michael - Vachtarčík Daniel
4 All NS 3-1 S 6  1005 11
5 NS NS 1NT+2 W 2  15029 66 Haman Aleš - Winter Josef
6 EW NS 1+3 S 6170  15 34
7 All NS 4+1 N 4650  37 84 Pszczolka Petr - Stareček Ivan
8 none NS 3NT-5 S 6  2502 5
9 EW NS 2+1 N 4110  14 32 Klímová Hana - Mandysová Michaela
10 All NS 4= W 6  62012 27
11 none NS 3-2 N 6  10011 25 Kyptová Monika - Humpál Michal
12 NS NS 4x-1 N 2  2007 16
13 All NS 4-1 S 2  1006 14 Trepáč Igor - Zlacký Alojz
14 none NS 4= S 6420  24 55
15 NS NS 1NT+1 N 5120  34 77 Kotěšovcová Jitka - Ochvat Lumír
16 EW NS 1= W 6  8042 95
17 none NS 4+1 E A  45016 36 Bahník Ondřej - Bahník Miloš
18 NS NS 4+1 N 6650  16 36
19 EW NS 3+1 E K  1308 18 Kupková Lucie - Emmer Jiří
20 All NS 3NT+1 S 6630  40 91
21 NS NS 2+2 S J130  38 86 Böhmová Jiřina - Schulzová Věra
22 EW NS 2+1 W 9  14016 36
23 All NS 4+1 W J  6504 9 Hoderová Pavla - Martynek Jan
24 none NS 4-1 W K50  39 89
25 EW NS 3NT+1 N 3430  18 41 Diblík Rudolf - Navrátil František
26 All NS 2-1 E 6100  37 84


round result complete result