Rokyta Martin - Schamberger Erich • 2nd round private score card
pair number: 42 • MP:737 • score:64.42% •  rank: 1


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 6x-2 E 2300  44 100 Bahník Ondřej - Bahník Miloš
2 NS NS 4+1 E A  45032 73
3 EW NS 4+1 N 8450  40 91 Kupková Lucie - Emmer Jiří
4 All NS 3x= N 4730  44 100
5 NS NS 1NT+2 E 2  15029 66 Böhmová Jiřina - Schulzová Věra
6 EW NS 4= N A420  32 73
7 All NS 6-1 S 3  10010 23 Hoderová Pavla - Martynek Jan
8 none NS 3-3 E J150  42 95
9 EW NS 4-3 N 4  1500 0 Diblík Rudolf - Navrátil František
10 All NS 3+1 W 3  17029 66
11 none NS 3= N 3140  40 91 Bahníková Eva - Svobodová Pavla
12 NS NS 4= N A130  20 45
13 All NS 2+2 N 3170  35 80 Botur Michael - Vachtarčík Daniel
14 none NS 4= N 3420  24 55
15 NS NS 2= E J  11016 36 Haman Aleš - Winter Josef
16 EW NS 1NT-2 N 2  10038 86
17 none NS 4+2 S A170  33 75 Pszczolka Petr - Stareček Ivan
18 NS NS 4+1 N A650  16 36
19 EW NS 3= N 5110  30 68 Klímová Hana - Mandysová Michaela
20 All NS 3NT+1 N 2630  40 91
21 NS NS 2+2 N 2130  38 86 Kyptová Monika - Humpál Michal
22 EW NS 3-2 S K  10027 61
23 All NS 4= E 2  62019 43 Trepáč Igor - Zlacký Alojz
24 none NS 4= E 2  4204 9
25 EW NS 3NT+3 N 2490  42 95 Kotěšovcová Jitka - Ochvat Lumír
26 All NS 2NT+1 E 5  15013 30


round result complete result