Medlín Aleš - Medlín Jiří • 6th round private score card
pair number: 16 • MP:143.7 • score:59.88% •  round rank: 4

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW3= S7110  2 10 Böhmová Jiřina - Kupková Lucie
2 NSEW3-1 SQ  10012 60
3 EWEW2= E10  11020 100
4 AllEW1NT= NQ90  17 85
5 NSNS1NT-1 E750  17 85 Volhejn Petr - Volhejn Vít
6 EWNS3-1 EA100  6 30
7 AllNS5x-1 SA  2007 35
8 noneNS5x= NA650  17.7 88
9 EWEW3NT= E6  6008 40 Hnátová Daniela - Kohutová Lucie
10 AllEW4+1 SQ650  20 100
11 noneEW4+1 N6450  9 45
12 NSEW2-2 E9100  8 40round result complete result