Kopřiva Jiří - Machát Vladimír • 2nd round private score card
pair number: 9 • IMP:-3 •  ave score:-0.12 IMP •  round rank: 12-13


Board Vuln Line Contract By Lead Result  IMPs  Result
ave
Round
rank
Actual
rank
Opponents players
NS EW
9 EWNS1NT+2 N4150  0 16011 6 Baláš Jiří - Pulkrab Petr
10 AllNS3NT+2 S6660  6 4405 4
11 noneNS4x-4 SK  800-10 -32014 5
12 NSNS2+2 N10170  1 13014 5
13 AllNS2= NJ90  -1 11011 5 Medlín Aleš - Volhejn Vít
14 noneNS3NT+2 W2  460-4 -31014 9
15 NSNS4+2 N2680  2 61012 9
16 EWNS2= N690  4 -7012 7
17 noneNS4-4 SA  2001 -24011 7 Kopecký Michal - Šlemr Jakub
18 NSNS4+2 N3680  3 5608 7
19 EWNS2= NA110  1 709 7
20 AllNS3NT= W5  600-10 -16012 10
21 NSNS2-1 W750  2 -2012 8 Křivánek Jiří - Hora Jakub
22 EWNS4-1 EJ100  9 -3109 5
23 AllNS3NT-3 W4300  5 907 4
24 noneNS3NT+1 W10  4300 -4207 4
1 noneNS4-1 E450  0 607 4 Otradovcová Zuzana - Vávra Přemysl
2 NSNS5= EA  400-6 -1809 7
3 EWNS2+1 E8  140-1 -1009 6
4 AllNS5x-2 E4500  5 33011 6
5 NSNS2+4 W10  1703 -2608 6 Textor Michael - Emmer Jiří
6 EWNS3x-4 S2  800-12 -14013 8
7 AllNS4-1 E5100  5 -8011 7
8 noneNS4= EJ  420-6 -19013 7


round result complete result