Fořtová Eva - Baláš Jiří • 2nd round private score card
pair number: 17 • MP:323 • score:48.07% •  round rank: 22


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW5= S3400  6 21 Macura Milan - Seker Doga
2 NSEW4= S10620  1 4
3 EWEW3NT= WJ  60013 46
4 AllEW4+1 W8  65028 100 Hájek Jaroslav - Lysek Matyáš
5 NSEW3NT+1 WJ  43021 75
6 EWEW2-4 N2  20025 89
7 AllNS4-1 SK  1004 14 Kyptová Monika - Humpál Michael
8 noneNS2-1 WA50  17 61
9 EWNS3NT+3 N8490  18 64
10 AllNS3NT= WJ  6005 18 Diblík Rudolf - Navrátil František
11 noneNS3NT+2 W9  4600 0
12 NSNS3= EA  1403 11
13 AllEW4= SA620  15 54 Mašek Jiří - Raboch Pavel
14 noneEW3-2 EA100  24 86
15 NSEW4= E9  42014 50
16 EWNS            bye
17 noneNS           
18 NSNS           
19 EWNS4-2 W6200  27 96 Zajíček Bohumír - Žylka Kamil
20 AllNS4+2 SQ680  19 68
21 NSNS3NT+3 N3690  18 64
22 EWNS2x-3 SQ  5009 32 Kohutová Lucie - Scháňka Martin
23 AllNS4= NA620  12 43
24 noneNS3x= SA470  28 100
25 EWEW3NT-1 W9100  5 18 Maňák Jaroslav - Vondřich Vladimír
26 AllEW1NT-3 EQ300  2 7
27 noneEW3NT= N6400  9 32


round result complete result