Drozd Jonáš - Daněk Petr • 3rd round private score card
pair number: 3 • MP:218.1 • score:32.46% •  round rank: 31


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS4+1 EA  1500.1 0 Medlín Aleš - Volhejn Vít
2 NSNS3NT+4 E3  5200 0
3 EWNS3NT-2 NJ  1001 4
4 AllEW3= S2110  8 29 Maňák Jaroslav - Vondřich Vladimír
5 NSEW4+2 E6  4806 21
6 EWEW4+1 N6450  4 14
7 AllEW3NT= S3600  12 43 Mašek Jiří - Raboch Pavel
8 noneEW3+3 NK230  17 61
9 EWEW4-1 WA100  2 7
10 AllNS            bye
11 noneNS           
12 NSNS           
13 AllEW4-2 W6200  0 0 Bahníková Eva - Pavlík Lukáš
14 noneEWpass    0  14 50
15 NSEW4= E9  42016 57
16 EWNS4-2 W8200  18 64 Kyptová Monika - Humpál Michael
17 noneNS3-1 SA  508 29
18 NSNS3NT-2 N6  2002 7
19 EWNS2= W2  1107 25 Diblík Rudolf - Navrátil František
20 AllNS3+1 N2170  9 32
21 NSNS2NT-3 N9  3001 4
22 EWNS3+2 E3  20028 100 Hubený Petr - Hubená Jana
23 AllNS4+2 S3680  14 50
24 noneNS3NT+2 E2  4608 29
25 EWEW4+1 E5  65023 82 Vachtarčík Daniel - Vachtarčík Lukáš
26 AllEW6= EA  143018 64
27 noneEW2NT-2 EJ100  2 7


round result complete result