Macurová Michaela - Macura Milan • 1st round private score card
pair number: 14 • MP:390 • score:55.56% •  round rank: 6


Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Opponents players
NS EW
10 AllEW3NT-1 S   10020 778   76.92  Kubišta Karel - Sedral Jiří
11 noneEW6-2 E 100  2 820   42.31 
12 NSEW2+1 W   11018 6913   51.28 
16 EWEW3NT+2 E   66021 818   58.65  Mašek Jiří - Svobodová Pavla
17 noneEW3NT+2 S 460  7 2712   52.31 
18 NSEW3x-3 N   80026 1004   60.26 
22 EWEW4+1 S 450  13 505   58.79  Hnátová Daniela - Medlínová Blanka
23 AllEW3NT+3 N 690  2 812   52.40 
24 noneEW5-3 N   15023 888   56.41 
1 noneEW2+1 N 140  22 854   59.23  Svoboda Otakar - Hájková Soňa
2 NSEW2+1 E   14022 853   61.54 
3 EWEW6NT= N 990  0 08   56.41 
7 AllEW2-2 S   20025 965   59.47  Hora Jakub - Křivánek Jiří
8 noneEW4= W   42022 853   61.26 
9 EWEW4+1 E   65014 544   60.77 
13 AllEW3NT-2 E 200  4 156   57.93  Volhejn Petr - Volhejn Vít
14 noneEW2+2 N 170  15 585   57.92 
15 NSEW3NT= N 600  17 654   58.33 
19 EWNS1NT+1 S 120  11 425   57.49  Chotaš Jiří - Horáček Josef
20 AllNS3-1 N   1002 86   55.00 
21 NSNS3NT+1 E   43024 926   56.78 
25 EWNS4-2 S   1000 010   54.20  Dobiáš Josef - Picmausová Olga
26 AllNS3NT-1 N   10011 4211   53.68 
27 noneNS5x-1 N   10016 629   54.01 
4 AllNS2+2 E   13015 588   54.15  Laštovička Zdeněk - Coňková Marcela
5 NSNS3= W   14018 698   54.73 
6 EWNS2+1 N 140  20 776   55.56 


round result complete result