Gerhardová Jiøina - Menyhért Tibor • 1st round private score card
pair number: 3 • MP:156 • score:46.43% •  rank: 12


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 1NT= N 2 90   8 57 Šimonová Alica - Graf Vladimír
2 NS NS 5x-1 E 8 100   8 57
3 EW NS 2= N 2 110   8 57
4 All NS 6-1 E J 100   11 79 Hugiel Irena - Malewicz Jan
5 NS NS 4-1 E A 50   7 50
6 EW NS 4+1 E J   650 6 43
7 All NS 4+1 S 7 650   9 64 Èech Jaroslav - Pospíchalová Jana
8 none NS 2+2 N 10 170   4 29
9 EW NS 4-1 N A   50 1 7
10 All NS 1NT-1 N 2   100 6 43 Fojtíková Helena - Ochvat Lumír
11 none NS 3= W 3   110 2 14
12 NS NS 4x-2 W Q 300   14 100
13 All NS 3= N K 110   1 7 Tomèíková Zdena - Kašák Václav
14 none NS 4+1 S 2 450   7 50
15 NS NS 5+2 N 9 710   9 64
16 EW NS 4= E 10   620 4 29 Pusz Anna - Kawa³ko Marek
17 none NS 5-2 N A   100 7 50
18 NS NS 1= S J 80   9 64
19 EW NS 3NT= W A   600 3 21 Szaga³a Bogus³awa - B¹k Micha³
20 All NS 4+2 W 2   680 9 64
21 NS NS 3-1 E K 50   5 36
22 EW NS 4-1 S J   50 3 21 Novotná Anna - Piela Jerzy
23 All NS 3NT= W 3   600 3 21
24 none NS 4-1 E 7 50   12 86


complete result