Pietraszek Marek - Znamirowski Jacek • 1st round private score card
pair number: 10 • MP:694.6 • score:60.72% •  rank: 3


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 2= S 9110  14 32 Belčák Peter - Švec Ivo
2 NS NS 1+2 N 2140  36 82
3 EW NS 3+1 N 9170  33 75 Gregová Kristína - Szórátiová Etela
4 All NS 1NT-1 N A  10022 50
5 NS NS 4+2 S 9680  32 73 Faltus źudovít - Jurčišin Peter
6 EW NS 5x-3 W 10800  43 98
7 All NS 4= N A620  36 82 Balogh László - Samuel Péter
8 none NS 3NT-1 E 1050  12 27
9 EW NS 2+2 N 2170  30 68 Štefánik Viliam - Šustek Emil
10 All NS 3NT+1 W 7  63010 23
11 none NS 5= N A400  40 91 Gero István - Márjai György
12 NS NS 2+4 E 7  17038 86
13 All NS 1NT= S K90  34 77 Bisping Tytus - Papierniak Zbigniew
14 none NS 1NT= S K90  32 73
15 NS NS 3NT= E 6  4002 5 Frajt Ján - Belčák Vojtech
16 EW NS 5= S K400  31 70
17 none NS 3NT-1 S 4  507 16 Pankovič Mikulᚠ- Varga Tibor
18 NS NS 3+2 W Q  20037 84
19 EW NS 2+1 S A140  36.2 82 Krajčo Milan - Lóňay Milan
20 All NS 4+2 W Q  6807.4 17
21 NS NS 6= N 91430  37 84 Pulkrab Petr - Šlemr Jakub
22 EW NS 4-1 S A  5024 55
23 All NS 4-1 W 9100  14 32 Skowron Stefan - Paszko Wojciech
24 none NS 1NT+2 S 2150  30 68
25 EW NS 6+1 S Q940  35 80 Nováková Viera - Šimonová Alica
26 All NS 4= N 5620  22 50


round result complete result