Cios Kazimierz - Lichawski Kazimierz • 1st round private score card
pair number: 3 • MP:634.2 • score:55.44% •  rank: 9-10


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 2-3 W 5150  32 73 Gregová Kristína - Szórátiová Etela
2 NS NS 1NT+3 N 2180  40 91
3 EW NS 3NT-1 E K100  14 32 Faltus źudovít - Jurčišin Peter
4 All NS 1NT-2 N J  2003 7
5 NS NS 4+2 S 6680  32 73 Balogh László - Samuel Péter
6 EW NS 4-1 S 8  5016 36
7 All NS 4= S Q620  36 82 Štefánik Viliam - Šustek Emil
8 none NS 2NT= E 10  1203 7
9 EW NS 3= N 3110  9 20 Gero István - Márjai György
10 All NS 3NT= W 8  60028 64
11 none NS 4+1 N 6150  29 66 Bisping Tytus - Papierniak Zbigniew
12 NS NS 4-2 W Q100  44 100
13 All NS 2= W 9  11023 52 Frajt Ján - Belčák Vojtech
14 none NS 2= S 5110  39 89
15 NS NS 4-1 W 1050  38 86 Pankovič Mikulᚠ- Varga Tibor
16 EW NS 3NT-1 S 7  501 2
17 none NS 3NT+1 N 3430  39 89 Krajčo Milan - Lóňay Milan
18 NS NS 3+2 W Q  20037 84
19 EW NS 60%        26.4 60 Pulkrab Petr - Šlemr Jakub
20 All NS 6-2 W Q200  40.8 93
21 NS NS 4+2 N 8680  20 45 Skowron Stefan - Paszko Wojciech
22 EW NS 3= W 10  11013 30
23 All NS 4-2 W 9200  34 77 Nováková Viera - Šimonová Alica
24 none NS 2-3 N 2  1501 2
25 EW NS 3NT+2 S Q460  14 32 Belčák Peter - Švec Ivo
26 All NS 4= N 8620  22 50


round result complete result