Bartha Dezideriu - Matusz Stefan • 1st round private score card
pair number: 4 • MP:484.8 • score:42.38% •  rank: 41


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 2= S 9110  14 32 Nováková Viera - Šimonová Alica
2 NS NS 4= N 4130  29 66
3 EW NS 3-1 N 6  5010 23 Belčák Peter - Švec Ivo
4 All NS 1NT-1 N J  10022 50
5 NS NS 4+1 S A650  14 32 Gregová Kristína - Szórátiová Etela
6 EW NS 3+1 S 8170  24 55
7 All NS 3+2 S 6200  24 55 Faltus źudovít - Jurčišin Peter
8 none NS 3NT-1 E 1050  12 27
9 EW NS 3= N 6110  9 20 Balogh László - Samuel Péter
10 All NS 3NT+1 W 9  63010 23
11 none NS 4+1 N 6150  29 66 Štefánik Viliam - Šustek Emil
12 NS NS 5= W 6  40034 77
13 All NS 2+1 W 10  14012 27 Gero István - Márjai György
14 none NS 1NT+2 W Q  1503 7
15 NS NS 1NT+1 E 6  12028 64 Bisping Tytus - Papierniak Zbigniew
16 EW NS 3NT= S 7400  31 70
17 none NS 3NT= N 6400  31 70 Frajt Ján - Belčák Vojtech
18 NS NS 4+1 W Q  45013 30
19 EW NS 60%        26.4 60 Pankovič Mikulᚠ- Varga Tibor
20 All NS 4+2 W 7  6807.4 17
21 NS NS 4+1 S 6650  7 16 Krajčo Milan - Lóňay Milan
22 EW NS 4x= W A  7100 0
23 All NS 4-2 W 10200  34 77 Pulkrab Petr - Šlemr Jakub
24 none NS 1NT+3 S 4180  39 89
25 EW NS 6-1 S Q  500 0 Skowron Stefan - Paszko Wojciech
26 All NS 4= N 8620  22 50


round result complete result