Toprover Misha - Vovk Vladyslav • 1st round private score card
pair number: 40 • MP:639.2 • score:55.87% •  rank: 8


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 3= S 9140  25 57 Bódis G. - Honti László
2 NS NS 3-1 W K50  19 43
3 EW NS 3+1 N 9170  33 75 Siničáková Marta - Štofková Judita
4 All NS 1NT+2 N 8150  38 86
5 NS NS 4+2 S J680  32 73 Filip Anatol - Ploščica Miroslav
6 EW NS 3NT-4 W 5400  32 73
7 All NS 2+2 S 2170  11 25 Mokráň Pavel - Suchá Eva
8 none NS 2+3 S 2200  33 75
9 EW NS 4+1 S Q450  44 100 Biačko Ján - Onder Jozef
10 All NS 3NT= W 8  60028 64
11 none NS 3-2 N 6  1003 7 Velecký Eduard - Kvoček Juraj
12 NS NS 5= E 5  40034 77
13 All NS 1NT+1 S K120  42 95 Demchik Mihal - Lendel Vasil
14 none NS 2-1 S 2  5025 57
15 NS NS 4-1 W 650  38 86 Jakabšic Jakub - Vodička Martin
16 EW NS 5= S K400  31 70
17 none NS 2+2 S 5170  24 55 Lauer Zbyněk - Krátký Jan
18 NS NS 4+1 W Q  45013 30
19 EW NS 4x-1 N 10  1007.8 18 Horňák Mirko - Menyhért Tibor
20 All NS 5+1 W 8  6807.4 17
21 NS NS 4+2 S A680  20 45 Munka Vladimír - Škerlík Anton
22 EW NS 3= W A  11013 30
23 All NS 3NT-1 E 4100  14 32 Wajdowicz Renata - Hycnar Andrzej
24 none NS 1NT+1 S 6120  16 36
25 EW NS 3NT+2 S Q460  14 32 Nowak Kamil - Tuszyński Piotr
26 All NS 4x= N 6790  42 95


round result complete result