Vass K. - Gál P. • 1st round private score card
pair number: 41 • MP:564.6 • score:49.35% •  rank: 27


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 2= S 9110  14 32 Biačko Ján - Onder Jozef
2 NS NS 5-1 N J  10014 32
3 EW NS 2+2 S Q170  33 75 Velecký Eduard - Kvoček Juraj
4 All NS 1NT-1 N 10  10022 50
5 NS NS 4+1 S A650  14 32 Demchik Mihal - Lendel Vasil
6 EW NS 5x-2 E 2500  37 84
7 All NS 4= S 2620  36 82 Jakabšic Jakub - Vodička Martin
8 none NS 3NT-1 E 950  12 27
9 EW NS 3= N 2140  17 39 Lauer Zbyněk - Krátký Jan
10 All NS 3NT+1 W 7  63010 23
11 none NS 4+1 N 6150  29 66 Horňák Mirko - Menyhért Tibor
12 NS NS 5+1 E 5  42027 61
13 All NS 1NT= S K90  34 77 Munka Vladimír - Škerlík Anton
14 none NS 1NTx= W 3  1800 0
15 NS NS 1NT+2 E A  15014 32 Wajdowicz Renata - Hycnar Andrzej
16 EW NS 5= N 10400  31 70
17 none NS 3NT-1 S 4  507 16 Nowak Kamil - Tuszyński Piotr
18 NS NS 4+1 W Q  45013 30
19 EW NS 3= N 5140  36.2 82 Bódis G. - Honti László
20 All NS 4+2 E 7  6807.4 17
21 NS NS 4+2 N A680  20 45 Siničáková Marta - Štofková Judita
22 EW NS 3-1 N 5  5024 55
23 All NS 4-1 W 10100  14 32 Filip Anatol - Ploščica Miroslav
24 none NS 3NT= S 3400  42 95
25 EW NS 6+1 N J940  35 80 Mokráň Pavel - Suchá Eva
26 All NS 4= N 10620  22 50


round result complete result