Himinec Andrej - Janocko Mihal • 1st round private score card
pair number: 42 • MP:516 • score:45.10% •  rank: 37


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 2-1 S 8  504 9 Lauer Zbyněk - Krátký Jan
2 NS NS 1NT+2 N 3150  38 86
3 EW NS 2+1 S Q140  21 48 Horňák Mirko - Menyhért Tibor
4 All NS 1NT-2 S 3  2003 7
5 NS NS 4+2 S J680  32 73 Munka Vladimír - Škerlík Anton
6 EW NS 4x-1 S 8  10011 25
7 All NS 4= S K620  36 82 Wajdowicz Renata - Hycnar Andrzej
8 none NS 3NT= E 10  4000 0
9 EW NS 1+1 S 5110  9 20 Nowak Kamil - Tuszyński Piotr
10 All NS 3NT+1 W 3  63010 23
11 none NS 5= N 6400  40 91 Bódis G. - Honti László
12 NS NS 6= E 5  9203 7
13 All NS 2= W 8  11023 52 Siničáková Marta - Štofková Judita
14 none NS 3-1 W Q50  30 68
15 NS NS 3+1 W 6  1708 18 Filip Anatol - Ploščica Miroslav
16 EW NS 3NT-1 S 7  501 2
17 none NS 3NT+1 N A430  39 89 Mokráň Pavel - Suchá Eva
18 NS NS 4+1 W Q  45013 30
19 EW NS 3= N 8140  36.2 82 Biačko Ján - Onder Jozef
20 All NS 6-2 W Q200  40.8 93
21 NS NS 6= N A1430  37 84 Velecký Eduard - Kvoček Juraj
22 EW NS 3NT= E 5  6002 5
23 All NS 4-2 W 10200  34 77 Demchik Mihal - Lendel Vasil
24 none NS 1NT+1 S 3120  16 36
25 EW NS 5+2 S Q440  7 16 Jakabšic Jakub - Vodička Martin
26 All NS 4= S 3620  22 50


round result complete result