Szilágyi László - Molnár László • 1st round private score card
pair number: 7 • MP:613.1 • score:53.59% •  rank: 16


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 3-1 S 6  504 9 Bisping Tytus - Papierniak Zbigniew
2 NS NS 3= W A  1405 11
3 EW NS 2+2 S Q170  33 75 Frajt Ján - Belčák Vojtech
4 All NS 1NT-1 N 8  10022 50
5 NS NS 4+2 S 8680  32 73 Pankovič Mikulᚠ- Varga Tibor
6 EW NS 4-1 N A  5016 36
7 All NS 4= N A620  36 82 Krajčo Milan - Lóňay Milan
8 none NS 3= S 5140  19 43
9 EW NS 2+2 S 10170  30 68 Pulkrab Petr - Šlemr Jakub
10 All NS 3NT= W 8  60028 64
11 none NS 4+1 S 6150  29 66 Skowron Stefan - Paszko Wojciech
12 NS NS 4+2 E 9  48015 34
13 All NS 1NT= S K90  34 77 Nováková Viera - Šimonová Alica
14 none NS 2-1 N 9  5025 57
15 NS NS 2-3 N A  3004 9 Belčák Peter - Švec Ivo
16 EW NS 4+1 N 10150  9 20
17 none NS 3NT= N 3400  31 70 Gregová Kristína - Szórátiová Etela
18 NS NS 4+1 W 4  45013 30
19 EW NS 2+1 N 10140  36.2 82 Faltus źudovít - Jurčišin Peter
20 All NS 3NT+1 E 5  63019.9 45
21 NS NS 6= N A1430  37 84 Balogh László - Samuel Péter
22 EW NS 2+1 N K140  34 77
23 All NS 4-1 W 10100  14 32 Štefánik Viliam - Šustek Emil
24 none NS 2NT+1 S 4150  30 68
25 EW NS 6+1 S Q940  35 80 Gero István - Márjai György
26 All NS 4= N 5620  22 50


round result complete result