Gero István - Márjai György • 2nd round private score card
pair number: 14 • MP:641 • score:56.03% •  rank: 11


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 3= E 4  14018 41 Nowak Kamil - Tuszyński Piotr
2 NS NS 4= E 2  42018 41
3 EW NS 3NT+3 W 2  6902 5 Wajdowicz Renata - Hycnar Andrzej
4 All NS 2+2 S 6130  18 41
5 NS NS 2NT+1 S 4150  30 68 Munka Vladimír - Škerlík Anton
6 EW NS 5-1 E A100  39 89
7 All NS 6NT-6 W 7600  44 100 Horňák Mirko - Menyhért Tibor
8 none NS 3= E 5  11020 45
9 EW NS 3NT+2 N 8460  23 52 Lauer Zbyněk - Krátký Jan
10 All NS 3NT+2 S 10660  29 66
11 none NS 5-2 W A100  33 75 Jakabšic Jakub - Vodička Martin
12 NS NS 2-2 S 8  2004 9
13 All NS 3+1 S A170  25 57 Demchik Mihal - Lendel Vasil
14 none NS 3= S 3140  42 95
15 NS NS 3NT+1 N 7630  32 73 Velecký Eduard - Kvoček Juraj
16 EW NS 3NT+1 E 8  63022 50
17 none NS 4+1 N Q450  26 59 Biačko Ján - Onder Jozef
18 NS NS 3NT+1 E 2  43026 59
19 EW NS 2+1 S 9140  25 57 Mokráň Pavel - Suchá Eva
20 All NS 3NT= N J600  41 93
21 NS NS 5= E 3  4009 20 Filip Anatol - Ploščica Miroslav
22 EW NS 4+1 E A  6503 7
23 All NS 3= S A110  28 64 Siničáková Marta - Štofková Judita
24 none NS 4-1 E 250  21 48
25 EW NS 3NT-2 E 6200  44 100 Bódis G. - Honti László
26 All NS 4= S K620  19 43


round result complete result