Štefánik Viliam - Šustek Emil • 2nd round private score card
pair number: 15 • MP:605 • score:52.88% •  rank: 18


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 2+1 E 10  14018 41 Siničáková Marta - Štofková Judita
2 NS NS 3+1 E 8  17035 80
3 EW NS 3NT+1 E 8  63026 59 Bódis G. - Honti László
4 All NS 3NT= S J600  31 70
5 NS NS 3NT-1 S 5  1001 2 Nowak Kamil - Tuszyński Piotr
6 EW NS 3+3 E A  17024 55
7 All NS 4+1 W 8  65014 32 Wajdowicz Renata - Hycnar Andrzej
8 none NS 4+2 W J  17010 23
9 EW NS 6NT-1 N 4  509 20 Munka Vladimír - Škerlík Anton
10 All NS 4NT+1 S 10660  29 66
11 none NS 3= S K140  40 91 Horňák Mirko - Menyhért Tibor
12 NS NS 3NT-3 E 2150  42 95
13 All NS 3NT+1 S K630  34 77 Lauer Zbyněk - Krátký Jan
14 none NS 4-2 W A100  28 64
15 NS NS 2-3 W 10150  14 32 Jakabšic Jakub - Vodička Martin
16 EW NS 3NT= E A  60043 98
17 none NS 4+1 N K450  26 59 Demchik Mihal - Lendel Vasil
18 NS NS 3NT+2 E 4  46013 30
19 EW NS 1NT-2 W K200  34 77 Velecký Eduard - Kvoček Juraj
20 All NS 3+2 W A  2008 18
21 NS NS 1+1 E Q  9040 91 Biačko Ján - Onder Jozef
22 EW NS 5-1 E K100  40 91
23 All NS 3NT-1 S 7  1009 20 Mokráň Pavel - Suchá Eva
24 none NS 3NT+1 E Q  4302 5
25 EW NS 3-4 S 3  2004 9 Filip Anatol - Ploščica Miroslav
26 All NS 3NT+1 S K630  31 70


round result complete result