Faltus Ľudovít - Jurčišin Peter • 2nd round private score card
pair number: 17 • MP:372 • score:32.52% •  rank: 47


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 4= E 10  4202 5 Velecký Eduard - Kvoček Juraj
2 NS NS 2+3 E 8  20025 57
3 EW NS 3NT+1 W 4  63026 59 Biačko Ján - Onder Jozef
4 All NS 3+1 S 9130  18 41
5 NS NS 2= N J90  4 9 Mokráň Pavel - Suchá Eva
6 EW NS 4+1 W A  6500 0
7 All NS 4+1 W 8  65014 32 Filip Anatol - Ploščica Miroslav
8 none NS 5-2 E 5100  34 77
9 EW NS 3NT+1 N 6430  16 36 Siničáková Marta - Štofková Judita
10 All NS 6NT-2 S 7  2000 0
11 none NS 4-1 N K  5021 48 Bódis G. - Honti László
12 NS NS 1NT+1 E 2  12014 32
13 All NS 2NT+2 N 5180  28 64 Nowak Kamil - Tuszyński Piotr
14 none NS 3-1 S 8  5015 34
15 NS NS 3NT-1 S 2  1005 11 Wajdowicz Renata - Hycnar Andrzej
16 EW NS 3NT+1 E Q  63022 50
17 none NS 4+1 N J450  26 59 Munka Vladimír - Škerlík Anton
18 NS NS 3NT+2 E 5  46013 30
19 EW NS 1NT= W 9  904 9 Horňák Mirko - Menyhért Tibor
20 All NS 4-1 E 9100  19 43
21 NS NS 3NT+2 E 4  4605 11 Lauer Zbyněk - Krátký Jan
22 EW NS 4= E K  62022 50
23 All NS pass     0  16 36 Jakabšic Jakub - Vodička Martin
24 none NS 4-1 E 750  21 48
25 EW NS 3NT= E K  6000 0 Demchik Mihal - Lendel Vasil
26 All NS 4-1 S 4  1002 5


round result complete result