Belčák Peter - Švec Ivo • 2nd round private score card
pair number: 19 • MP:435 • score:38.02% •  rank: 45


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 2+1 E 5  14018 41 Horňák Mirko - Menyhért Tibor
2 NS NS 4= E 8  42018 41
3 EW NS 3NT= W 4  60040 91 Lauer Zbyněk - Krátký Jan
4 All NS 3-1 N 9  1001 2
5 NS NS 3+1 N Q130  21 48 Jakabšic Jakub - Vodička Martin
6 EW NS 4= W 2  6207 16
7 All NS 4+1 W 8  65014 32 Demchik Mihal - Lendel Vasil
8 none NS 3+3 E 4  17010 23
9 EW NS 7-2 N 5  1005 11 Velecký Eduard - Kvoček Juraj
10 All NS 3NT+2 S 9660  29 66
11 none NS 5= W A  4507 16 Biačko Ján - Onder Jozef
12 NS NS 1NT-1 E 250  29 66
13 All NS 4-2 S K  2004 9 Mokráň Pavel - Suchá Eva
14 none NS 3-1 S 7  5015 34
15 NS NS 3NT= N 3600  25 57 Filip Anatol - Ploščica Miroslav
16 EW NS 3NT+1 E 4  63022 50
17 none NS 6-1 N 7  503 7 Siničáková Marta - Štofková Judita
18 NS NS 3NT+1 E 2  43026 59
19 EW NS 1NT-1 W 2100  11 25 Bódis G. - Honti László
20 All NS 3+2 W A  2008 18
21 NS NS 2+3 E 9  15018 41 Nowak Kamil - Tuszyński Piotr
22 EW NS 4= E A  62022 50
23 All NS 2= S 490  19 43 Wajdowicz Renata - Hycnar Andrzej
24 none NS 3NT-1 W 1050  21 48
25 EW NS 3= N 4110  23 52 Munka Vladimír - Škerlík Anton
26 All NS 4= S K620  19 43


round result complete result