Nováková Viera - Šimonová Alica • 2nd round private score card
pair number: 20 • MP:461 • score:40.30% •  rank: 42


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 4-1 E 750  36 82 Wajdowicz Renata - Hycnar Andrzej
2 NS NS 2+2 E 3  17035 80
3 EW NS 3NT+2 W 4  6609 20 Munka Vladimír - Škerlík Anton
4 All NS 3NT= N 3600  31 70
5 NS NS 3+1 N 6130  21 48 Horňák Mirko - Menyhért Tibor
6 EW NS 5+1 E K  6207 16
7 All NS 4+1 E A  65014 32 Lauer Zbyněk - Krátký Jan
8 none NS 3+3 W J  17010 23
9 EW NS 3NT+1 S 7430  16 36 Jakabšic Jakub - Vodička Martin
10 All NS 3NT+2 S 9660  29 66
11 none NS 5-2 W K100  33 75 Demchik Mihal - Lendel Vasil
12 NS NS 1NT+2 E 10  1507 16
13 All NS 3NT+1 N 2630  34 77 Velecký Eduard - Kvoček Juraj
14 none NS 3-1 S 7  5015 34
15 NS NS 2+2 N 7170  16 36 Biačko Ján - Onder Jozef
16 EW NS 3NT+1 E 3  63022 50
17 none NS 4NT= N Q430  8 18 Mokráň Pavel - Suchá Eva
18 NS NS 3NT+2 E K  46013 30
19 EW NS 2+1 N 5140  25 57 Filip Anatol - Ploščica Miroslav
20 All NS 5x-1 N 7  2008 18
21 NS NS 1NT+3 E 4  18012 27 Siničáková Marta - Štofková Judita
22 EW NS 4= W K  62022 50
23 All NS 1NT-1 S 2  1009 20 Bódis G. - Honti László
24 none NS 3NT-1 W 1050  21 48
25 EW NS 3x-2 S 4  3002 5 Nowak Kamil - Tuszyński Piotr
26 All NS 3= S K140  6 14


round result complete result