Frajt Ján - Belčák Vojtech • 2nd round private score card
pair number: 25 • MP:569 • score:49.74% •  rank: 27


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 4-1 E 550  36 82 Lauer Zbyněk - Krátký Jan
2 NS NS 4-1 W 250  44 100
3 EW NS 3NT+2 W 2  6609 20 Jakabšic Jakub - Vodička Martin
4 All NS 2+2 S 9130  18 41
5 NS NS 2+2 N K130  21 48 Demchik Mihal - Lendel Vasil
6 EW NS 3+3 E A  17024 55
7 All NS 4+1 E A  65014 32 Velecký Eduard - Kvoček Juraj
8 none NS 3x-3 N 7  5000 0
9 EW NS 3NT+2 N 6460  23 52 Biačko Ján - Onder Jozef
10 All NS 3NT+1 S 10630  10 23
11 none NS 4-1 N Q  5021 48 Mokráň Pavel - Suchá Eva
12 NS NS 1NT-1 E 250  29 66
13 All NS 2-1 S K  10014 32 Filip Anatol - Ploščica Miroslav
14 none NS 2= S 3110  34 77
15 NS NS 3NT-1 S 7  1005 11 Siničáková Marta - Štofková Judita
16 EW NS 3NT+1 E 9  63022 50
17 none NS 4+1 N K450  26 59 Bódis G. - Honti László
18 NS NS 3NT+1 E 2  43026 59
19 EW NS 2NT-3 W J300  38 86 Nowak Kamil - Tuszyński Piotr
20 All NS 4-1 W A100  19 43
21 NS NS 1+1 E 4  9040 91 Wajdowicz Renata - Hycnar Andrzej
22 EW NS 4= E A  62022 50
23 All NS 2+1 S 2110  28 64 Munka Vladimír - Škerlík Anton
24 none NS 4-1 E 750  21 48
25 EW NS 3= S 2110  23 52 Horňák Mirko - Menyhért Tibor
26 All NS 4-1 S K  1002 5


round result complete result