Častoňová Anna - Botur David • 2nd round private score card
pair number: 41 • MP:582 • score:50.87% •  rank: 22-24


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 4+1 W 6  4508 18 Klímová Hana - Mandysová Michaela
2 NS NS 4+2 W A  48013 30
3 EW NS 4+1 S 10450  40 91 Kyptová Monika - Humpál Michal
4 All NS 2NT+1 N K150  12 27
5 NS NS 3NT= E 7  4004 9 Trepáč Igor - Zlacký Alojz
6 EW NS 4+1 S 8450  43 98
7 All NS 4= N 7620  23 52 Kotěšovcová Jitka - Ochvat Lumír
8 none NS 3= N A140  40 91
9 EW NS 3NT= N 6400  42 95 Bahník Ondřej - Bahník Miloš
10 All NS 4= W 2  62012 27
11 none NS 3-1 N Q  5026 59 Kupková Lucie - Emmer Jiří
12 NS NS 3+2 W A  2007 16
13 All NS 3NT= N 4600  42 95 Böhmová Jiřina - Schulzová Věra
14 none NS 4-1 N 2  5012 27
15 NS NS 4-1 E K50  23 52 Hoderová Pavla - Martynek Jan
16 EW NS 2+1 E 10  14023 52
17 none NS 4x+1 E A  6905 11 Diblík Rudolf - Navrátil František
18 NS NS 4+1 N 8650  16 36
19 EW NS 5-2 S 10  10014 32 Bahníková Eva - Svobodová Pavla
20 All NS 3NT+1 N 9630  40 91
21 NS NS 3+1 S K130  38 86 Botur Michael - Vachtarčík Daniel
22 EW NS 2+1 W Q  14016 36
23 All NS 4= W J  62019 43 Haman Aleš - Winter Josef
24 none NS 3= E A  14026 59
25 EW NS 2+3 N 3150  1 2 Pszczolka Petr - Stareček Ivan
26 All NS 1NT-1 W K100  37 84


round result complete result