Hozda Miloš - Humpál Michael • 5th round private score card
pair number: 22 • MP:210.1 • score:61.79% •  round rank: 9

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
31 NSNS1NT= W9  909.6 28 Klímová Hana - Macurová Michaela
32 EWNS1NT-2 N9  1005 15
33 noneNS3NT= WK  40021 62 Vachtarčík Daniel - Hájek Jaroslav
34 NSNS1NT+2 N5150  34 100
35 EWNS3NT+2 S6460  33 97 Novotný Jan - Králík Jan
36 AllNS3NT= W9  60026 76
37 NSNS6x= N101540  34 100 Erde Alexander - Kopřiva Jiří
38 EWNS3NT+1 NJ430  8 24
39 AllNS4= E3  62025.5 75 Bahník Ondřej - Bahník Petr
40 noneNS4+2 N2480  14 41round result complete result