• VC Košice, 9.5.2015, II.round, pair number:19,  I.Gerö - Zs.Réti , MP:551 , score:52.98%, place:16

Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opps name
1 none EW 2xx-1 N J -200 40 100.00 K.Mezei - K.Ormay
2 NS EW 2-1 N 2 -100 22 77.50 K.Mezei - K.Ormay
3 EW NS 3NT= W 10 -600 19 67.50 D.Bartha - O.Tulbu
4 All NS 4-1 S A -100 16 60.62 D.Bartha - O.Tulbu
5 NS EW 1+2 N A 140 20 58.50 György Ferenczi - Petra Pölöskei
6 EW EW 6NT= E 7 -1440 34 62.92 György Ferenczi - Petra Pölöskei
7 All EW 4= E Q -620 9 57.14 V.Nováková - A.Šimonová
8 none EW 3NT-1 N 3 -50 25 57.81 V.Nováková - A.Šimonová
9 EW EW 6= W 10 -1430 39 62.22 Gerhartová - Nováčková
10 All EW 4-2 S 5 -200 40 66.00 Gerhartová - Nováčková
11 none EW 3x-1 S 4 -100 19 64.32 M. Kemeňová - J. Tomčáni
12 NS EW 3x-1 W A 100 13 61.67 M. Kemeňová - J. Tomčáni
13 All EW 4+1 W 5 -650 10 58.85 I.Matuz - L.Matuz
14 none EW 1NT+3 S 7 180 24 58.93 I.Matuz - L.Matuz
15 NS EW 4-2 W Q 100 24 59.00 Štefan Choma - Alojz Zlacký
16 EW EW 1NT+1 N 4 120 14 57.50 Štefan Choma - Alojz Zlacký
17 none NS 4+1 W 9 -450 25 57.79 J.Gajdoš - J.Nižnanský
18 NS NS 6= N 10 1370 39 60.00 J.Gajdoš - J.Nižnanský
19 EW EW 3-1 S 6 -50 31 60.92 Bakalarz - Gora K.
20 All EW 2+1 N A 140 17 60.00 Bakalarz - Gora K.
21 NS NS 3-1 E 2 50 27 60.36 V.Babničová - K.Horňáková
22 EW NS 1NT-1 S 4 -50 7 58.41 V.Babničová - K.Horňáková
23 All EW 2+1 N 2 140 20 58.04 Gy.Bódis - G.Macskásy
24 none EW 3NT-3 W 4 150 1 55.73 Gy.Bódis - G.Macskásy
25 EW NS 4+2 W J -680 0 53.50 J. Kvoček - E. Velecký
26 All NS 3+1 W 5 -170 20 53.37 J. Kvoček - E. Velecký
Score: 555     
Director decisionDeal no: 1Result corection: -10% Masterpoint correction: -4Reason: slow play
New score: 551   


frequence
result
complete result