Černá Anna Marie - Pulkrab Petr • 1st round private score card
pair number: 3 • MP:369 • score:48.05% •  rank: 22


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 4x-2 S 5   300 2 6 Martynek Jan - Ertner Jan
2 NS NS 3NT-1 S 2   100 18 56
3 EW NS 3= E Q   140 24 75 Kyptová Monika - Humpál Michal
4 All NS 3NT+2 S 6 660   20 62
7 All EW 6-1 W A 100   4 12 Emmer Jiří - Kupková Lucie
8 none EW 5+1 N 5 480   25 78
9 EW EW 1NT-2 N 5   100 19 59 Lančová Milena - Svobodová Pavla
10 All EW 3= S Q 140   8 25
11 none NS 5-1 N A   50 15 47 Medlín Jiří - Medlínová Blanka
12 NS NS 1NT-1 W 5 50   15 47
13 All EW 2NT-3 S 5   300 26 81 Gajdoš Jozef - Nižnanský Ján
14 none EW 5NT= W 7   460 23 72
15 NS EW 3NT+1 N 7 630   7 22 Bahník Miloš - Dolanská Veronika
16 EW EW 1NT-1 W K 100   9 28
17 none NS 4+3 N 3 510   27 84 Sondström Bo - Sjöblom Carina
18 NS NS 5+2 W 7   510 19 59
19 EW NS 4+1 W J   650 16 50 Dvořák Jakub - Dvořák Martin
20 All NS 3NT= W 3   600 13 41
21 NS EW 4= E 4   420 18 56 Winter Josef - Hruška František
22 EW EW 4+2 S 4 480   7 22
23 All NS 4+1 S 10 650   2 6 Kopřiva Jiří - Svoboda Otakar
24 none NS 3NT+1 N 3 430   16 50
25 EW NS 2= S J 110   22 69 Haman Aleš - Pivnička Jan
26 All NS 1NT+1 N J 120   14 44


round result complete result