Jedličková Ludmila - Mlýnková Marta • 2nd round private score card
pair number: 19 • MP:397 • score:45.95% •  rank: 26


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 4-1 E A 50   22 69 Bienert  - Kocián Mojmír
2 NS NS 4-1 W A 50   22 69
3 EW NS 4+2 S K 480   32 100
4 All NS 3-1 S K   100 11 34 Kašák Václav - Jabornický Pavel
5 NS NS 3-2 W A 100   26 81
6 EW NS 3NT+2 W 4   660 1 3
7 All NS 3+2 W 2   150 10 31 Münzhuber Hans - Münzhuber Gisela
8 none NS 3+2 E K   150 17 53
9 EW NS 4+2 N 7 480   7 22
10 All NS 3NT-1 E 5 100   26 81 Petřík Jan - Graf Vladimír
11 none NS 3NT+3 S 5 490   9 28
12 NS NS 4-2 W A 100   18 56
13 All NS 4+2 W 7   680 30 94 Stachowski Jan - Waligórski Henryk
14 none NS 1+2 W 4   140 24 75
15 NS NS 3-3 N K   300 2 6
16 EW NS 3NT+1 W 5   630 13 41 Rokosová Eva - Pospíchalová Jana
17 none NS 4+1 E 2   450 7 22
18 NS NS 1NT= E 7   90 28 88
19 EW NS 5x-1 S Q   100 0 0 Mazur Bronisław - Mazur Marek
20 All NS 4= W A   620 8 25
21 NS NS 1x-3 S J   800 0 0
22 EW NS 6= E A   1430 1 3 Hajdoková Elena - Šaržíková Hana
23 All NS 3NT-2 N A   200 3 9
24 none NS 4= N K 420   27 84
25 EW NS 4+1 S A 450   23 72 Pfüller  - Zimmermann
26 All NS 4-1 S A   100 10 31
27 none NS 1= N K 80   20 62


round result complete result