Erdeová Jana - Mašek Jiří • 1st round private score card
pair number: 40 • MP:487 • score:42.57% •  rank: 41


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 4-1 S A  506 14 Luong Ha My - Kupková Barbora
2 NS NS 3NT-1 E 1050  17 39
3 EW NS 2+1 W 6  1400 0 Macura Milan - Medlín Aleš
4 All NS 4-1 S A  10010 23
5 NS NS 4= S 6620  5 11 Králík Michal - Procházka Adam
6 EW NS 6-1 N 10  500 0
7 All NS 4+2 W 6  68017 39 Hnátová Daniela - Scháňka Martin
8 none NS 4x= S J590  43 98
9 EW NS 1-1 N A  5030 68 Kálalová Anna - Horáček Josef
10 All NS 2NT-1 N J  10019 43
11 none NS 2NT+1 W J  15032 73 Dudková Markéta - Kopecký Michal
12 NS NS 4= E A  42024 55
13 All NS 4= S J620  28 64 Bahník Petr - Svoboda Otakar
14 none NS 5-3 N 9  1502 5
15 NS NS 4+1 N J650  42 95 Guldbransen Helene - Radojcic Zoran
16 EW NS 4-1 N K  5020 45
17 none NS 3x-3 N J  5001 2 Schadinger Karin - Hackl Werner
18 NS NS 5+1 S A680  39 89
19 EW NS 3-1 S 2  506 14 Novotný Jan - Barnet Lukáš
20 All NS 3NT-2 W 2200  24 55
21 NS NS 4= W 2  4206 14 Černá Anna Marie - Schulzová Kristýna
22 EW NS 3+2 E 2  15022 50
23 All NS 3+2 S 6150  41 93 Janas Adam - Melčák Martin
24 none NS 4-2 W Q100  34 77
25 EW NS 2= E A  9010 23 Vlachová Karolína - Šlemr Jakub
26 All NS 3NT= E A  6009 20


round result complete result