Haman Aleš - Pivnička Jan • 2nd round private score card
pair number: 9 • MP:393 • score:47.24% •  rank: 23


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 3x-3 S 5   500 0 0 Molák Jiří - Šklíba Milan
2 NS NS 6= W K   920 16 50
3 EW NS 4= W 8   620 14 44 Petrovič Branislav - Adamovič Miloš
4 All NS 4+2 E 3   680 3 9
5 NS NS 2NT= W 4   120 29 91 Vozábal David - Zadražil Michal
6 EW NS 4= N Q 420   18 56
7 All NS 3NT-3 E 5 300   31 97 Diblík Rudolf - Navrátil František
8 none NS 6= N A 920   22 69
9 EW NS 4+2 W Q   680 8 25 Bogdanovič Nebojša - Danilovič Vesna
10 All NS 2+1 N K 140   17 53
11 none NS 3-6 W 7 300   32 100 Hlaváč Jan - Žmak Maxim
12 NS NS 4-2 E 3 100   26 81
13 All NS 3NT+2 W 5   660 16 50 Demlová Anna - Dobiáš Josef
14 none NS 1NT+1 W 2   120 11 34
15 NS NS 7NT= N 2 2220   25 78 Lusk Jan - Patřičný Martin
16 EW NS 3NTx= E 3   750 0 0
17 none NS 3NT+3 S J 490   26 81 Martynek Jan - Kopecký Michal
18 NS NS 3= E Q   140 5 16
19 EW NS 3= W 8   140 18 56 Hoderová Pavla - Šlemr Jakub
20 All NS 4x-2 S 6   500 2 6
21 NS NS 4-1 E 9 50   21 66 Lauer Zbyněk - Scháňka Martin
22 EW NS 2+1 E A   110 6 19
23 All NS 4+2 S 7 680   27 84 Frabša Zdeněk - Kvoček Juraj
24 none NS 2x-4 N A   800 0 0
25 EW NS 2x+2 W 10   580 10 31 Suchá Eva - Netuka Jiří
26 All NS 3= W A   140 10 31


round result complete result