Kuntz Rosemary - Graf Werner • 3rd round private score card
pair number: 14 • MP:451.3 • score:52.23% •  rank: 17


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 4= E 5   130 11.8 37 Kania Karel - Kaniová Marcela
2 NS NS 4+1 W 2   450 7.5 23
3 EW NS 4= N 5 420   30.9 97
4 All NS 5-1 N J   100 5 16 Petřík Jan - Graf Vladimír
5 NS NS 6NT-1 N 9   100 7 22
6 EW NS 4+2 E 6   680 20 62
7 All EW 4-1 N K   100 30 94 Malewicz Krystyna - Malewicz Jan
8 none EW 1+2 W 8   140 25 78
9 EW EW 3NT+1 N A 430   9 28
10 All NS 4= N K 130   14 44 Čech Jaroslav - Čechová Květa
11 none NS 2+1 N K 140   32 100
12 NS NS 4+1 E 5   450 10 31
13 All NS 2+1 S 8 140   22 69 Tobolka Zdeněk - Boháček Josef
14 none NS 1NT-2 E 6 100   28 88
15 NS NS 4NT+3 S 4 720   16 50
16 EW EW 3= W 2   140 19 59 Hugiel Irena - Hugiel Lesław
17 none EW 4= N 2 420   21 66
18 NS EW 3-2 W 2 100   8 25
19 EW EW 4= W 5   620 30 94 Jedličková Ludmila - Mlýnková Marta
20 All EW 2NT+1 N 9 150   8 25
21 NS EW 4= N A 620   4 12
22 EW EW 3NT+2 W 7   660 30.9 97 Ochvat Lumír - Karásek Vladimír
23 All EW 4+1 W 9   650 19.2 60
24 none EW 3NT= N 10 400   16 50
25 EW EW 2-2 W 7 200   4 12 Jiránek Josef - Tomčíková Zdena
26 All EW 2+2 S Q 130   5 16
27 none EW 2+1 N A 140   18 56


round result complete result