Buchacz Jerzy - Zbieg Mariusz • 3rd round private score card
pair number: 21 • MP:503.4 • score:58.26% •  rank: 8


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 3= E 5   110 14.9 47 Hajdoková Elena - Šaržíková Hana
2 NS NS 4+1 E 9   450 7.5 23
3 EW NS 5-1 E A 100   23.4 73
4 All NS 4= E 6   130 2 6 Kašák Václav - Jabornický Pavel
5 NS NS 3NT+2 N 7 660   24 75
6 EW NS 5+1 E 5   680 20 62
7 All NS 4= N 6 620   27 84 Stachowski Jan - Waligórski Henryk
8 none NS 1NT+1 W 6   120 14 44
9 EW NS 3NT= N 8 400   14 44
10 All NS 4-1 N Q   100 4 12 Münzhuber Hans - Münzhuber Gisela
11 none NS 2= N Q 110   22 69
12 NS NS 3NT= W 8   400 28 88
13 All NS 2= S 9 110   16 50 Bienert  - Kocián Mojmír
14 none NS 3= E 6   140 6 19
15 NS NS 6NT+1 S 3 1470   31 97
16 EW NS 3+1 S 7 130   24 75 Poláčková Věra - Přerovský Václav
17 none NS 4+1 S 7 450   23 72
18 NS NS 2NT= S 9 120   28 88
19 EW NS 3x-3 S 2   500 9 28 Mazur Bronisław - Mazur Marek
20 All NS 3+2 N 4 150   24 75
21 NS NS 4-1 S 5   100 0 0
22 EW EW 60%          19.2 60 Pfüller  - Zimmermann
23 All EW 60%          19.2 60
24 none EW 60%          19.2 60
25 EW NS 2+2 S 3 170   26 81 Rokosová Eva - Pospíchalová Jana
26 All NS 3+1 S 7 130   27 84
27 none NS 4= N J 420   31 97


round result complete result