Nováčková Marta - Gerhardová Jiřina • 3rd round private score card
pair number: 29 • MP:521.3 • score:60.34% •  rank: 3


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 4+1 W 2   450 3.2 10 Kašák Václav - Jabornický Pavel
2 NS NS 6-1 W 2 50   21.3 67
3 EW NS 4= N K 420   30.9 97
4 All NS 2+2 N J 130   29 91 Stachowski Jan - Waligórski Henryk
5 NS NS 3NT+2 N 8 660   24 75
6 EW NS 4+2 E 7   680 20 62
7 All NS 4+1 N 2 650   31 97 Münzhuber Hans - Münzhuber Gisela
8 none NS 3= W K   140 7 22
9 EW NS 2+2 S Q 170   6 19
10 All NS 3NT-1 S 5   100 4 12 Bienert  - Kocián Mojmír
11 none NS 1+1 S 6 110   22 69
12 NS NS 4+1 W 7   450 10 31
13 All NS 2+2 N J 170   28 88 Poláčková Věra - Přerovský Václav
14 none NS 2-1 E 8 50   22 69
15 NS NS 3NT+4 S 5 720   16 50
16 EW NS 4x-1 S J   100 18 56 Mazur Bronisław - Mazur Marek
17 none NS 4+1 S 2 450   23 72
18 NS NS 2NT+1 S J 150   32 100
19 EW NS 2+1 S A 140   28 88 Pfüller  - Zimmermann
20 All NS 3= N 9 110   11 34
21 NS NS 4= N 5 620   28 88
22 EW NS 3NT= W 8   600 19.2 60 Rokosová Eva - Pospíchalová Jana
23 All NS 4+1 W 9   650 12.8 40
24 none NS 3x-4 W A 800   31.9 100
25 EW NS 2+1 S J 140   20 62 Hajdoková Elena - Šaržíková Hana
26 All NS 2= W A   110 1 3
27 none NS 2+2 N J 170   22 69


round result complete result