Przybylski Henryk - Pusz Anna • 3rd round private score card
pair number: 34 • MP:476.3 • score:55.13% •  rank: 13


Board Vuln Line Contract By Lead result MPs score % Opponents players
NS EW
1 none NS 5-2 E 5 100   30.9 97 Bienert  - Kocián Mojmír
2 NS NS 6NT-2 E 10 100   29.8 93
3 EW NS 2+2 E 3   130 6.4 20
4 All NS 2= S 3 110   22 69 Poláčková Věra - Přerovský Václav
5 NS NS 3NT+2 S 5 660   24 75
6 EW NS 3+4 E 7   260 30 94
7 All NS 2+1 N K 140   9 28 Mazur Bronisław - Mazur Marek
8 none NS 3-3 W 10 150   31 97
9 EW NS 3NT+1 S Q 430   23 72
10 All NS 2-2 W A 200   25 78 Pfüller  - Zimmermann
11 none NS 2= S Q 110   22 69
12 NS NS 4= W J   420 26 81
13 All NS 2-1 E 4 100   12 38 Rokosová Eva - Pospíchalová Jana
14 none NS 1NT= E 7   90 16 50
15 NS NS 3NT+3 S 5 690   8 25
16 EW NS 4= W 7   620 1 3 Hajdoková Elena - Šaržíková Hana
17 none NS 4= S A 420   11 34
18 NS NS 3NT-2 S A   200 2 6
19 EW NS 4+1 E 4   150 25 78 Kašák Václav - Jabornický Pavel
20 All NS 2NT+3 S J 210   28 88
21 NS NS 3= N A 140   3 9
22 EW NS 3NT+2 W 8   660 1.1 3 Stachowski Jan - Waligórski Henryk
23 All NS 4+1 W A   650 12.8 40
24 none NS 3NT+1 S Q 430   21.3 67
25 EW NS 4= S J 420   31 97 Münzhuber Hans - Münzhuber Gisela
26 All NS 2NT-1 S 7   100 11 34
27 none NS 2+1 N J 140   14 44


round result complete result