Home EdoWell Spoveď z jednej jury
Spoveď z jednej jury Tlačiť E-mail
Pondelok, 16 November 2009 17:32

Bridžové pravidlá umožňujú, aby sa hráči odvolali na vyšší orgán ohľadom každého rozhodnutia rozhodcu urobeného v priebehu hry (istou výnimkou je v tomto smere disciplinárne rozhodnutie rozhodcu, kde je právomoc rozhodcu vyššia ako právomoc odvolacieho orgánu).

 

 

Hrám predposledné rozdanie najprestížnejšieho maďarského párového turnaja v Keszthelyi, keď prichádza rozhodca z otázkou, či by som si po skončení súťaže našiel čas na jury a posúdenie jedného protestu. Súhlasím, pričom svoju úlohu hrá čierne svedomie z vlaňajška, keď som podobnú prosbu odmietol. Turnaj končí, moji partneri sa chystajú na obed, ja nechápem, ako môže byť niekto na tomto turnaji, kde sa viac sedí u plného stola s jedlom ako sa hrajú karty, niekto tak hladný, ale sú ochotní na mňa chvíľku počkať.

Postup pred jury je presne definovaný. Prvým a najdôležitejším svedkom je rozhodca súťaže. Oboznámi jury s faktickou situáciou u stolíka, s príslušnými pravidlami,  možnými rozhodnutiami, ktoré mal k dispozícii a dôvodmi, prečo zvolil  konkrétne rozhodnutie. Následne predloží jury svoje argumenty pár, ktorý rozhodnutie rozhodcu namieta a jury  potom vypočuje aj druhý pár.  Rokovanie jury pripomína rokovanie odvolacieho súdu a má (hlavne v bridžovo rozvinutejších krajinách) určenú procedúru. Súčasťou procedúry je už spomínaný formálny postup. Logickou súčasťou procedúry sú práva a povinnosti každého hráča, ktorý pred jury vystupuje.  Každý zúčastnený hráč má právo oboznámiť jury so svojou verziou faktov. Zároveň môže ponúknuť dôvody, prečo má jury rozhodnúť v jeho prospech. 

 

Toľko teória. Prax je často iná a podobne je tomu žiaľ i teraz. Obzerám si protest, ktorý bol/musí byť podaný aj písomne. Na papieri stojí, že po dvoch pasoch N - N to je ten, čo má singl pik - otvoril 1káro. E zasiahol 2 trefy, S dal negatívnu kontru, W rekontroval. N zadražil 2 srdcia, ktoré sa prepasovali ku W. W po niekoľkosekundovej zreteľnej pauze dal na 2 srdcia kontru a jeho partner túto trestnú kontru vybral na 3 trefy a a tie potom 2 krát padol. Bez kontry. Rozhodca rozdanie, v ktorom nechal výsledok dosiahnutý u stola v platnosti, nekomentuje. Protestujú samozrejme N-S, zhodou okolností jeden z lepších maďarských párov. Hráčov na EW nepoznám. Pýtam sa NS, na akom základe protestujú. Odpovedajú, že W svojím váhaním partnerovi ukázal, že jeho kontra je sporná a že je opretá na slabej tromfovej farbe. Pýtam sa Eastu, prečo z kontry odišiel. Odpovedá, že s rozhodnutím mal problém a že jeho rozhodnutie nebolo jednoznačné, ale že hrajú zásahy na druhom stupni od 12 bodov a keďže mal malý počet obranných zdvihov- cca 2.5 - tak pre porazenie záväzku musí partner doniesť viac ako 3 zdvihy, čomu neveril. 

 

Pravidlo 16, časť neoprávnené informácie, voľne: ak poskytne hráč partnerovi váhaním neoprávnenú informáciu, ktorá môže naznačiť hlášku alebo zahratie, nesmie partner na základe tejto informácie zvoliť z logických alternatív takú, ktorá by  bola  pre neho zjavne výhodnejšia než iné. V prípade porušenia tohto pravidla môže rozhodca prideliť upravený výsledok.

 

No hej, ale čo je jasne výhodná alternatíva v tomto rozdaní v tom momente, keď sa E rozhoduje? Možno je ňou pas v hodnote párového bozku smrti, možno zbabelý útek s modlitbou na perách, aby súperi nekontrovali - ako sa aj stalo. Toto pravidlo je teda z právneho hľadiska možno dobré, ale z praktického je zdrojom najčastejších sporov a stretov subjektívnych pohľadov (podľa WBF platí, že za logickú alternatívu sa pokladá hláška, ktorú by v danej situácii zvolila značná časť hráčov hrajúcich tou istou licitačnou metódou). V tomto rozdaní som zastával názor, že v danej situácii má West skutočne problém, či má/nemá okontrovať 2 srdcia a že toto rozhodnutie nejaký čas potrebuje. Zároveň však vzhľadom na predošlý licit všetkých hráčov jeho váhanie neobsahuje žiadnu významnú dodatočnú informáciu oproti tomu, čo už bolo zalicitované: ak by kontroval v tempe, aj tak by ukázal rovnaký list: maximum po pase a 4list  srdce. Licit W teda neobsahoval žiadnu dodatočnú informáciu a E napriek jeho váhaniu nemá zjavné dôvody pre svoje rozhodnutie, ale sa rozhodoval metódou padni komu padni. Result stand, znel môj návrh. Lenže existuje aj iný pohľad, ktorý váhanie pokladá za temer zločin a obvykle trestá jeho nositeľov, zhodou okolností najčastejšie v kombináciach slabší kontra silnejši súper, pričom ako keby tento predpoklad v sebe obsahoval princíp, že slabší hráči si častejšie pomáhajú využitím neoprávnenej informácie. Blbosť samozrejme, ale zakorená ako špina v socializme. Aby som však kolegom zo jury nekrivdil, tak dodám, že mali aj iné argumenty. A pridelili upravený výsledok: 2 srdcia s kontrou rovno. Nebol som týmto rozhodnutím vôbec nadšený. Zastávam názor, že rozhodcovia väčšinou poznajú pravidlá lepšie ako členovia jury. Zástávam názor, že rozhodcovia sú skôr neutrálnymi osobami  ako členovia jury, ktorí často nemajú pre neutralitu potrebnú vnútornú sebadisciplínu a rozhodujú pod vplyvom rôznych predsudkov, ktoré pritom nemusia byť osobné, ale skôr odzrkadľujú ich negatívny vťah ku niektorým bridžovým neduhom.  Na základe uvedeného zastávam názor, že zmena rozhodcovho verdiktu musí mať nesporné dôvody. Nie preto, že by  jury mala rozhodcu podržať, ale proste preto, že je sudcom profesionálnym, kým členovia jury  väčšinou amatérmi. A nebol som nadšený ani tým, že z jedného rozdania pre jury sa medzičasom stali tri. Moji hladoši sa vybrali na obed bezo mňa.  

 

Dražba pomocou bidding boxov. Za zalicitovanú hlášku sa považuje hláška, ktorá bola vybratá z bidding boxu so zjavným úmyslom "zalicitovať" túto hlášku a za dokonanú sa pokladá, ak príslušná licitačná karta bola položená na stôl alebo sa stola dotkla. Prípadná snaha o zmenu licitačnej karty po jej vybratí z licitačného boxu môže byť hodnotená ako neoprávnená informácia a zároveň zmena licitačnej karty nemusí byť povolená. Pritom sa ale rozdielne posudzuje, čo chce hráč vlastne zmeniť, lebo je rozdiel zmeniť hlášku, ktorá mohla byť spôsobená len mechanickou chybou, napríklad vybratím hlášky 2srdcia miesto 2piky a je rozdiel nahradiť takúto hlášku pasom alebo naopak, pass takouto hláškou, prípadne povedzme nahradiť rekontru pasom, čo sú chyby mechanicky výrazne menej frekventované a ukazujú na možnú neskorú zmenu názoru spojenú so spomínanou neoprávnenou informáciou.

 

O rozdaní sa od NS (nie od rozhodcu a pri neprítomnosti páru  EW) dozvedáme, že W zahájil jedno káro, N pasoval, E pasoval a S zapasoval tiež. Potom sa E spamätal a pokúsil sa o zmenu hlášky, ktorú mu privolený rozhodca umožnil, takže napokon hrala linka EW záväzok 2 srdcia a vzala 10 zdvihov. Od NS sa dozvedáme, že pas S bol možno trochu rýchly - čo to prakticky znamenalo, či S len šikovne rýchlo zapasoval alebo predbehol E, ktorý zelenú kartičku pas ešte len rozpačite držal v rukách a nevedel čo s ňou, zostalo pred nami utajené. Ten príbeh vyzerá čudne, ale napriek tomu jury mení rozhodnutie rozhodcu na jedno karo plus jedna. Hm.

 

Nášmu rozhodovaniu však nebol koniec. Keď sme skončili s posledným rozdaním popísaným nižšie, objavil sa pár EW (NS už spokojne odišli), ktorý medzičasom získal vedomosť o rozhodnutí jury. EW predstavili svoju verziu udalostí, ako ináč, odlišnú od predošlej. Silnou novinkou bola skutočnosť, že EW hrajú forsujúce silné káro a hláška bola alertovaná. E potom vytiahol z bidding boxu kartičku pas, potom sa však  nejako zháčil, avšak S urýchlene pasoval, čím licitáciu podľa svojej mienky aj ukončil. Začínam tušiť problémy. Problémom totiž bude, ak jury zmení svoje predošlé rozhodnutie.  Jury najprv skúša zistiť názor rozhodcu.  Márne. Neviem ako ostatní členovia jury, ale mňa ovplyvnili bočné okolnosti ako bola snaha súperov vo vzduchu visiaci pas priklincovať a tiež okolnosť, že EW o proteste nevedeli a dozvedeli sa o ňom oneskorene a keby neboli na mieste zotrvali dlhšie, tak by nemohli svoju pravdu obhájiť. Tým však moje uvažovanie neskončilo. Najprv som - ale to už cestou domou sediac za volantom - došiel k názoru, že  rozhodca rozhodol nesprávne, lebo bez ohľadu na uvedené skutočnosti, mal pokladať hlášku pass za zalicitovanú. A pozor, tu ešte nebol koniec. Medzi rozhodovaním rozhodcu a rozhodovaním jury existuje jeden zásadný rozdiel. A ten rozdiel spočíva v tom, že rozhodca musí pri svojom rozhodovaní uplatňovat len pravidlá a nesmie prihliadať na iné aspekty. Aké iné aspekty? Napríklad čo sa týka nášho prípadu, tak tu podľa mňa platí, že jury môže odstúpiť od mechanického uplatnenia pravidiel v tom prípade, keď sa domnieva, že pravidlá príliš prísne trestajú jednu stranu za previnenie, ktorým druhú stranu nepoškodila a zároveň tejto strane prideľujú priveľké a nezaslúžené odškodnenie. Jury môže mať na spravodlivosť širší pohľad ako má rozhodca. ktorý je zviazaný pravidlami. Ak je toto pravda, tak potom by síce rozhodca rozhodol v duchu pravidiel, keby nedovolil zmenu hlášky pre pár EW, ale zároveň by jury podľa môjho názoru rozhodla spravodlivo, ak by jeho rozhodnutie zmenila. Pokiaľ ste náhodu stratili prehľad o tom ako jury rozhodla, tak jury ponechala v platnosti (pôvodné) chybné rozhodnutie rozhodcu (to sú paradoxy, že?)  a uznala záväzok 2 srdcia ako finálny.


Pravidlo 75c, chybná hláška, voľne: nejedná sa o porušenie pravidiel, ak sa hráč vedome alebo nevedome odchýli od systému a použije hlášku v inom význame, než ako je v ich licitačnom systéme definované. Rozhodca má v takomto prípade predpokladať skôr chybnú informáciu ako chybnú hlášku, ale zároveň mu pravidlá doporučujú nechať výsledok v platnosti bez ohľadu na poškodenie súperov.

 

East otvoril na poslednom mieste 1srdce, South zasiahol 1 pik. West zalicitoval 3 srdcia, ktoré East alertoval a vysvetlil ako konvenciu Bergen, čiže v podstate blok do 6 bodov a 4listý fit. N teraz zalicitoval 3 piky a E 4srdcia, ktoré aj splnil. N protestoval, že dostal nesprávnu informáciu, ale rozhodca nechal záväzok v platnosti. NS sa odvolali ku jury.

 

Podstata odvolania je zaujímavá. N tvrdil, že keďže bolo zrejmé, že W má srdcový fit, tak vedel, že partner má srdcového singla a záväzok teda pokladal za bezpečný (3 piky s kontrou sú za 800).  Zároveň tvrdil, že nebyť tejto jeho úvahy a následnej hlášky, tak je možné, že by sa 3 srdcia odpasovali. Toto čiastočne pripúšťal(?) aj súper, ktorý však 4srdcia  predsa len zalicitoval, dokonca v druhej hre. Mimochodom, on má 11 bodov, partner do 6, spolu 17, teda súperi majú 23 a predtým pasovali? Čosi zhnité je v štáte dánskom, ale nie všetci Dáni musia vedieť počítať v každej chvíli do 40. Keď zoberieme do úvahy, že EW boli partnerstvo skôr nepravidelné, tak informácia o význame chybnej hlášky 3 srdcia bola skôr následkom nedohody partnerov ako omylom jedného z nich.

Priznám sa, že vyššie spomenutému pravidlu 75c, respektíve jeho vnútornému posolstvu, nie celkom rozumiem, lebo obsahuje 2 protichodné tvrdenia: predpokladať skôr chybnú informáciu ako chybnú hlášku nie je podľa mňa v súlade s doporučením nechať výsledok v platnosti. Tak, či onak, tu sme nemali dôvody žiadne pre iný náhľad ako čiste právny a pravidlo sme uplatnili ľahko: protest sme neuznali a výsledok zostal v platnosti.

 

Záverom: ako vidíte, jury nematurovala na jednotku.  Napríklad nedodržala predpísané procedúry, čím si podľa  môjho názoru sťažila rozhodovanie. Na stole mala 3 protesty, každý iný. Vážne iný? No. Čosi spoločného majú. S princípom sa stretávam často, doma aj vonku. Spoločná je snaha vyťažiť z minima maximum a zmeniť zlý výsledok dosiahnutý u stolíka rozhodnutím rozhodcu  na  výrazne iný, pre protestujúcu stranu jasne plusový. Dôvodom ku zmene má byť často nejaké formálne porušenie pravidiel, v lepšom prípade sporný konflikt s pravidlami. Kým padnem na druhú stranu koňa, tak rýchlo poviem, že pravidlá samozrejme treba dodržiavať a rovnako aj bdať na ich dodržiavanie. Ale urobiť si zlatú baňu z ich drobného, prevažne nechceného porušenia, to chápem ako vytvorenie fiktívneho poškodenia alebo výrazné zosilnenie relatívne nevinného previnenia súpera do podoby, ktorá vytvára právnu základňu na pridelenie upraveného výsledku. Nerobí to samozrejme každý. Naopak, väčšina hráčov uprednostňuje v týchto prípadoch akési gentlmenstvo, vítaný druh  fairplay. Mimo toho sú samozrejme prípady, ktoré jasne alebo predsa len spadajú do kompetencie spomínanej úpravy výsledku. Avšak nezabudnime, že tu máme aj takých, čo chcú za každú cenu ryžovať. A vtedy treba mať aj jury, ktorá im povie nie. 

 

 

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť